Geologická činnost

 

Naše firma dlouhodobě spolupracuje s nejvyššími profesionály v oboru a proto Vám můžeme nabídnout i širokou škálu inženýrsko-geologických činností, jako jsou například:

 • inženýrskogeologické průzkumy
 • hydrogeologické posudky pro zřízení:
  • nové studny
  • domovní čistírny odpadních vod
  • vrty pro tepelná čerpadla
 • určení těžitelnosti hornin dle ČSN 733050
 • výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF
 • bilance skrývky kulturních vrstev půdy
 • vyhodnocení důsledků stavby na ZPF

 

Pokud máte zájem o jakoukoliv službu z geologické činnosti, kontaktní osobou je:

 

RNDr. Pisaříčková

mob. 603 481 538